Các dự án về nông nghiệp hữu cơ
  • Tên dự án: Dự án phát triển khu vực nông nghiệp hữu cơ sử dụng phân bón vi lượng
  • Thời gian bắt đầu:
  • Thời gian hoàn thành:
  • Địa điểm dự án:
  • Mô tả dự án: Dự án phát triển khu vực nông nghiệp hữu cơ sử dụng phân bón vi lượng, thuốc bảo vệ thực vật của Mai Linh C trên địa bàn hà Nội.
Chi tiết dự án

Dự án phát triển khu vực nông nghiệp hữu cơ sử dụng phân bón vi lượng, thuốc bảo vệ thực vật của Mai Linh C trên địa bàn hà Nội.